شهید مطهری با هوشیاری مقابل جریان نفاق ایستاد؛

نظر کسانی که پشت پرده هستند، خود افراد محصور شده و دلسوزی برای آنها نیست و اصل کار رو در رو قرار دادن برخی از جریان ها با نظام است.

به گزارش جام نیوز به نقل از دانا، سیدمحمد جواد هاشمی نژاد، فرزند شهید هاشمی‌نژاد در خصوص سخنان حاشیه‌ساز علی مطهری درباره مسئله حصر و فتنه 88 در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی خود شاهد تقابل هایی با جریان های انحرافی بوده است که این تقابل‌ها بعد از انقلاب به یک شکل خاصی بوده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، دشمن با شناختن ماهیت انقلاب اسلامی سعی کرد تا ناخالصی ها را در کنار خود قرار دهد و بحث جریان‌های انحرافی از سالهای 48 یا کمی قبل تر مطرح شده است.
فرزند شهید هاشمی‌نژاد بیان داشت: این جریان ها تلاش کردند به بدنه جمهوری اسلامی نفوذ کنند و تلاش کردند از طریق کسانی که پایه گذار انقلاب اسلامی و تفکر انقلابی هستند به داخل انقلاب نفوذ کنند و این نفوذ ها متأسفانه در برخی موارد مؤثر و تأثیرگذار هم بوده است.
هاشمی‌نژاد یادآور شد: یکی از این موارد جریان نفاق است که در ابتدا سعی کرد تا با نفوذ در چهره های انقلابی و مطرح، آنها را با خود همراه کند که با هوشیاری آنها مواجه شد و اشخاصی مانند شهید مطهری با زیرکی و هوشیاری توانستند مقابل این جریان بایستد.
وی همچنین افزود: برخی از چهره ها در طول انقلاب اسلامی تحت تأثیر جریان‌های نفوذی قرار گرفتند به ویژه کسانی که تحت تأثیر بیت‌ها بودند مانند آقای منتظری که دشمن و کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است، به مرور از طریق دفتر آقای منتظری درون ایشان نفوذ کرد و منتظری مبلغ آنها شد و درواقع حرف خود را از زبان آنها زد.
به گزارش جام نیوز به نقل از دانا، سیدمحمد جواد هاشمی نژاد، فرزند شهید هاشمی‌نژاد در خصوص سخنان حاشیه‌ساز علی مطهری درباره مسئله حصر و فتنه 88 در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی خود شاهد تقابل هایی با جریان های انحرافی بوده است که این تقابل‌ها بعد از انقلاب به یک شکل خاصی بوده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، دشمن با شناختن ماهیت انقلاب اسلامی سعی کرد تا ناخالصی ها را در کنار خود قرار دهد و بحث جریان‌های انحرافی از سالهای 48 یا کمی قبل تر مطرح شده است.
فرزند شهید هاشمی‌نژاد بیان داشت: این جریان ها تلاش کردند به بدنه جمهوری اسلامی نفوذ کنند و تلاش کردند از طریق کسانی که پایه گذار انقلاب اسلامی و تفکر انقلابی هستند به داخل انقلاب نفوذ کنند و این نفوذ ها متأسفانه در برخی موارد مؤثر و تأثیرگذار هم بوده است.
هاشمی‌نژاد یادآور شد: یکی از این موارد جریان نفاق است که در ابتدا سعی کرد تا با نفوذ در چهره های انقلابی و مطرح، آنها را با خود همراه کند که با هوشیاری آنها مواجه شد و اشخاصی مانند شهید مطهری با زیرکی و هوشیاری توانستند مقابل این جریان بایستد.
وی همچنین افزود: برخی از چهره ها در طول انقلاب اسلامی تحت تأثیر جریان‌های نفوذی قرار گرفتند به ویژه کسانی که تحت تأثیر بیت‌ها بودند مانند آقای منتظری که دشمن و کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است، به مرور از طریق دفتر آقای منتظری درون ایشان نفوذ کرد و منتظری مبلغ آنها شد و درواقع حرف خود را از زبان آنها زد.