به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بورس تهران تعداد 418 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 117 میلیارد تومان در 50 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
شاخص 30 شرکت بزرگ 3 واحد افت کرد، اما شاخص آزاد شناور 105 واحد، شاخص بازار اول 22 واحد، شاخص بازار دوم 130 واحد و شاخص صنعت 23 واحد رشد کرد.
ارزش بازاری بورس بیش از 333 هزار میلیارد تومان رسید.